Regulamin zakupów produktów i usług oferowanych przez
Erdano Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin, dalej: Regulamin, określa zasady świadczenia przez Erdano Sp. z o.o. (adres prowadzenia działalności: ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa, NIP: 7182153781, REGON: 385273656, KRS: 0000822845 ,dalej: Erdano Sp. z o.o., usług drogą elektroniczną, zasady zakupów produktów, zasady zawierania umów w sklepie internetowym na witrynie www.ernestgurgol.pl  oraz na portalach internetowych Erdano Sp. z o.o., a także zasady i warunki udzielania przez Erdano Sp. z o.o. licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klientów z oferowanych produktów.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

3.1. Sklep – sklep internetowy Erdano Sp. z o.o., działający pod adresem www.ernestgurgol.pl, oferujący Produkty i Usługi znajdujące się w ofercie Sklepu, za pośrednictwem Internetu, który to Sklep jest własnością firmy Erdano Sp. z o.o.: (adres prowadzenia działalności: ul. Złota 75a/7, 00-819, NIP: 7182153781)

3.2. Portale internetowe Erdano Sp. z o.o. – bezpłatne serwisy internetowe, stanowiące własność lub dzierżawione przez Erdano Sp. z o.o., z których może korzystać nieograniczony krąg użytkowników.

3.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług i/lub kupująca Produkty i/lub usługi Erdano Sp. z o.o..

3.4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, nabywającą Produkty i/lub korzystającą z Usług Erdano Sp. z o.o. na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.5. Zamówienie – zawarcie umowy (zakupu Produktów i/lub korzystania z płatnych Usług) poprzez wypełnienie i zaakceptowanie/wysłanie do Erdano Sp. z o.o. odpowiedniego formularza zamówienia: elektronicznego.

3.6. Usługi – usługi płatne i bezpłatne świadczone przez Erdano Sp. z o.o. drogą elektroniczną na rzecz Klientów, oferowane m.in. w ramach Sklepu, Portali internetowych Erdano Sp. z o.o. i Serwisów Erdano Sp. z o.o. (m.in. udostępnianie/dostarczanie raportów, newsletterów, wysyłek promocyjnych, informacyjnych i handlowych, baz danych, analiz, artykułów, zestawień oraz innych materiałów i publikacji m.in. w postaci serwisów internetowych, w postaci plików html, Word, Excel, PDF, ZIP, APKG, MP3, MP4 i inne elektroniczne formaty produktów cyfrowych).

3.7. Produkty – płatne raporty, newslettery, bazy danych, analizy, zestawienia, szkolenia, warsztaty, webinaria, konferencje i inne płatne spotkania oraz publikacje oraz płatny dostęp do Serwisów Erdano Sp. z o.o., które są oferowane przez Erdano Sp. z o.o. w Sklepie; Produkty są udostępniane Klientom drogą elektroniczną (Produkty Cyfrowe, czyli niezapisane na materialnym nośniku m.in. w postaci plików (html, Word, Excel, PDF, ZIP, APKG, MP3, MP4, EPUB, MOBI i inne elektroniczne formaty produktów cyfrowych) lub dostarczane w inny sposób (Produkty Inne, czyli m.in. zapisane na materialnym nośniku dostarczane przez firmę kurierską lub pocztową).

3.8. Produkty nieopublikowane – Produkty oferowane przez Erdano Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu, których produkcja nie została jeszcze ukończona, oznaczone jako Produkty niedostępne w chwili składania Zamówienia, m.in. z przyszłą datą lub jako: „dostępne wkrótce”, „available soon”, „upcoming”.

3.9. Produkty opublikowane – Produkty oferowane przez Erdano Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu, których produkcja została ukończona i które są dostępne w chwili składania Zamówienia.

3.10. Serwisy Erdano Sp. z o.o. Online, zwane również Produktami online – płatne Produkty w postaci serwisów internetowych oferowanych przez Erdano Sp. z o.o., do których Klienci mają dostęp poprzez dostarczane przez Erdano Sp. z o.o. dane dostępowe (tj. strona logowania, nazwa użytkownika/nazwa konta i hasło).

3.11. Umowa subskrypcji– umowa na czas oznaczony (12 miesięcy, chyba że umowa stanowi inaczej) zawarta między Erdano Sp. z o.o. a Klientem, na podstawie której Erdano Sp. z o.o. jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi dostępu do SerwisówErdano Sp. z o.o. Online i/lub przesyłania Produktów na wskazany przez Klienta adres e-mail i/lub adres pocztowy.

3.12. Czas dostawy – czas, w jakim Erdano Sp. z o.o. przygotuje i/lub skompletuje zakupione Produkty i/lub świadczone Usługi i przekaże do wysłania właściwą formą dostawy: drogą elektroniczną lub pocztową.

3.13. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii

3.14. Przelew bankowy – płatność dokonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie.

3.15. Płatność kartą płatniczą – płatność dokonywana przez Klienta przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej.

3.16. Plik PDF – format zapisu Produktów, który można odczytać – po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne – za pomocą aplikacji wyposażonej w czytnik PDF (Portable Dokument Format).

4. Prawa autorskie – Erdano Sp. z o.o. oświadcza i gwarantuje, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie majątkowe do Produktów oferowanych w Sklepie.

4.1 Przed dokonaniem zakupu, Klient we własnym zakresie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Usługi będą mogły być świadczone, a zakupione Produkty będą mogły być odczytane na jego nośnikach (komputer, potrzebne oprogramowanie, inne urządzenia etc).

4.2 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi (m.in. dostarczenie zamówionych bezpłatnych i płatnych materiałów i Produktów) przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.

II. Postanowienia Regulaminu dotyczące rodzajów licencji udzielanych przez Erdano Sp. z o.o.

   1. Erdano Sp. z o.o. może udzielić Klientom następujących licencji na korzystanie z Produktów oferowanych w Sklepie:7.1. „Licencja dla 1 użytkownika” (zwana również licencją „single user licence”) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
    • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci jednego komputera należącego do Klienta;
    • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez Klienta.

    Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.

    7.2. „Licencja dla 5 użytkowników” (zwana również licencją „5-user licence”) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

    • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
    • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

    Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.7.3. „Licencja krajowa” (zwana również licencją „corporate licence” lub „country licence”) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

    • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;
    • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

    Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.7.4. „Licencja globalna” (zwana również licencją „global licence”) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

    • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu;
    • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach niż kraj siedziby tego podmiotu.

    Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.

  7.5.

„Licencja indywidualna dla X użytkowników”

  1. (gdzie X = liczba ustalona w procesie zakupu oraz w Zamówieniu) upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

 

   • w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci X (X = liczba ustalona w procesie zakupu oraz w Zamówieniu) komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta;
   • w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu wyłącznie na użytek X (X = liczba ustalona w procesie zakupu oraz w Zamówieniu) osób należących do struktury podmiotu wskazanego w procesie zakupu przez Klienta.

Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone.

  1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów wyłącznie w sposób określony w udzielonej licencji.

 

  1. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie Produktów (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Serwisów Erdano Sp. z o.o. Online również danych dostępowych do serwisów) poza zakresem udzielonej Klientowi licencji jest niedozwolone.

 

 1. Dostęp do Produktów i/lub Usług, na które Erdano Sp. z o.o. udziela licencji dla 1 użytkownika, licencji dla 5 użytkowników oraz licencji indywidualnej dla X użytkowników jest ograniczony tylko do osób wskazanych przez Klienta w procesie zakupu. W przypadku zamiaru zmiany osób upoważnionych do korzystania z Produktów i/lub Usług (odejście z pracy, zmiana zajmowanego stanowiska itp.), Klient jest obowiązany powiadomić Erdano Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie. W przypadku ogłoszenia upadłości Klienta lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego, Klient jest zobowiązany o tym poinformować Erdano Sp. z o.o..

III. Postanowienia Regulaminu dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, w tym z Produktów online, Klienci muszą dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • aplikacją komputerową wyposażoną w czytnik PDF (Portable Document Format);
  • oprogramowaniem Microsoft Office lub Open Office;
  • jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja 9 lub wyższa), Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari.
  • programem Anki
  • aplikacją do rozpakowywania plików archiwum w formacie .ZIP i .RAR
  • aplikacją zdolną odtwarzać wszystkie dostępne na rynku formaty audio i video, w szczególności .mp3 i .mp4
 • Bezpłatny dostęp do materiałów, Portali internetowych Erdano Sp. z o.o., Produktów i Usług – Usługami oferowanymi przez Erdano Sp. z o.o. bezpłatnie jest możliwość przeglądania i odczytywania przez Klientów materiałów (tj. plików, tekstów, zdjęć, grafik, danych, zestawień itd.) bezpłatnie dostarczanych przez Erdano Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczanych na Portalach internetowych Erdano Sp. z o.o. w ramach dostępu bezpłatnego do Portali internetowych Erdano Sp. z o.o. i w ramach testowego/bezpłatnego dostępu do płatnych Produktów. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w pliku, na Portalu internetowym Erdano Sp. z o.o. lub w Produkcie (np. otworzenie pliku, kliknięcie w link zamieszczony w e-mailu lub na portalu w celu odczytania jakiejkolwiek informacji).

 

 • Płatny dostęp do Produktów i/lub Usług – zawarcie umowy świadczenia Usług płatnych drogą elektroniczną, mających za przedmiot umożliwienie Klientowi dostępu do Produktów (w tym Usługa dostarczenia Produktów oraz Umowy subskrypcji), następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia na daną płatną Usługę oferowaną w Sklepie i po przyjęciu oferty Klienta przez Erdano Sp. z o.o.. Wysokość opłat i sposoby wnoszenia opłaty, Erdano Sp. z o.o. określa w Sklepie. W przypadku Usługi płatnej, Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi i/lub Produktu wyłącznie w sposób określony w udzielonej przez Erdano Sp. z o.o. licencji.

 

 • Umowa subskrypcji zawierana jest z Klientem na czas oznaczony wynoszący 12 miesięcy, liczony od dnia dostarczenia Produktu i/lub Usługi, chyba że Umowa subskrypcji stanowi inaczej.

 

 • Zabezpieczenie danych dostępowych – Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych dostępowych (tj. nazwy użytkownika/nazwy konta i hasła) do Serwisów Erdano Sp. z o.o. Online przed dostępem osób nieuprawnionych. Klient nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim lub innym podmiotom jakichkolwiek informacji pozwalających na logowanie się przez osoby nieuprawnione do Serwisów Erdano Sp. z o.o. Online, w szczególności nie jest upoważniony do przekazywania osobom trzecim lub innym podmiotom nazwy użytkownika/nazwy konta, hasła, a także innych danych umożliwiających identyfikację w Serwisach Erdano Sp. z o.o. Online. Korzystanie z Serwisów Erdano Sp. z o.o. Online będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (niedozwolone są żadne próby wpłynięcia na sposób działania serwisu, hakowanie itp.).

 

 • Dostępność Serwisów Erdano Sp. z o.o. Online – Serwisy Erdano Sp. z o.o. Online będą dostępne 24 godziny na dobę w ciągu całego okresu wykupionej przez użytkownika subskrypcji. Erdano Sp. z o.o. jest uprawniony do czasowego wyłączenia dostępności w przypadku problemów technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Erdano Sp. z o.o.. Ponowne uruchomienie nastąpi niezwłocznie po usunięciu przeszkody lub przyczyny zawieszenia. Erdano Sp. z o.o. jest uprawniony do przeprowadzania prac związanych z utrzymaniem serwisów, dokonywania aktualizacji oprogramowania itd., w czasie których Serwisy Erdano Sp. z o.o. Online mogą być niedostępne.

 

 • Odpowiedzialność – Erdano Sp. z o.o. zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. Erdano Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych poprzez świadczenie Usług ponosi Klient. Erdano Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez Erdano Sp. z o.o..

 


IV. Postanowienia Regulaminu dotyczące Sklepu
 

 • Postanowienia regulaminu zawarte w Rozdziale III Regulaminu (Postanowienia Regulaminu dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną) stosuje się również odpowiednio do zasad działania Sklepu.

 

 • Chwila zawarcia umowy – ceny i opisy Produktów zamieszczonych w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny i opisy Produktów są wiążące z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Klient składa ofertę zawarcia umowy (tj. składa Zamówienie) poprzez wypełnienie i zaakceptowanie/przesłanie do Erdano Sp. z o.o. formularza Zamówienia. Erdano Sp. z o.o. niezwłocznie potwierdza otrzymanie oferty Klienta lub zamówienie jest automatycznie przetwarzane i potwierdzane przez system sprzedażowy Erdano Sp. z o.o.. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą przesłania przez Klienta poprawnie wypełnionego zamówienia.

 

 • Składanie Zamówienia:20.1. Klient może składać Zamówienie w Sklepie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, drogą pocztową lub za pośrednictwem e-maila lub faksu, poprzez wybór Produktów, którymi jest zainteresowany. Następnie Klient wskazuje m.in.:
  • wersję językową i rodzaj licencji dla każdego Produktu;
  • sposób płatności przez Klienta (przelew bankowy, płatność kartą płatniczą);
  • dane osobowe i kontaktowe Klienta;
  • dane niezbędne do wystawienia przez Erdano Sp. z o.o. faktury VAT oraz dostarczenia Produktów.

  20.2. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy z właścicielem Sklepu. Zamówienie będzie uznane za złożone, a umowa uznana za zawartą, gdy Klient prawidłowo wypełni i zaakceptuje/prześle do Erdano Sp. z o.o. formularz Zamówienia.

  20.3. Proces zakupu jest dwuetapowy:

  1. Klient po wybraniu Produktów, wypełnia formularz Zamówienia, podając wszystkie dane niezbędne do sfinalizowania transakcji. Wyjątek stanowią informacje związane z płatnością kartą płatniczą, które nie są przechowywane przez Sklep.

  2. Jeśli Klient zdecyduje się na dokonanie płatności kartą płatniczą przez Internet, zostanie przekierowany do strony centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, gdzie będzie zobowiązany do podania numeru karty płatniczej oraz innych danych niezbędnych do dokonania płatności.Erdano Sp. z o.o. nie ma dostępu i nie przechowuje informacji przekazywanych za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego.

 

 • Formy płatności:21.1. Stosowanymi formami płatności dla Zamówień jest:
  • szybki przelew bankowy wykonywany za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego Tpay.com.
  • bitcoin
  • zwykły przelew bankowy
  • karta płatnicza

  21.2. W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać numer faktury lub nazwy zamówionych Produktów, rodzaj licencji oraz wersję językową.

  21.3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego.

  21.4. Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek).

  21.5. W Sklepie ceny Produktów są podane w walucie PLN. Faktura VAT zawiera cenę Produktu w walucie GBP oraz PLN. Cena Produktu w PLN będzie przeliczona według kursu GBP do PLN określanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

  21.6. Faktura VAT jest wystawiania na osobę, instytucję lub podmiot składający Zamówienie. Jeżeli odbiorcą faktury VAT jest inny podmiot niż składający Zamówienie, Klient jest zobowiązany uzupełnić odpowiednie pole w formularzu Zamówienia.

  21.7. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za oferowane Produkty w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT, w całości i bez możliwości płatności ratalnej.

 • Dostawa Produktów opublikowanych:22.1. Koszt dostawy Produktów w całości pokrywany jest przez Sklep.22.2. Dostawa Produktów w postaci plików PDF i dostępów do Serwisów Erdano Sp. z o.o. Online trwa maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (czyli od dnia przyjęcia Zamówienia przez Erdano Sp. z o.o.). Czas dostawy dla Produktów w postaci CD/DVD jest wydłużony o okres niezbędny na dostarczanie towaru przez firmę kurierską lub pocztową, ale nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.22.3. W przypadku dostępności Usługi umożliwiającej ściągnięcie przez Klienta Produktów samodzielnie poprzez kliknięcie w link w wiadomości e-mail lub bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu, dostawa Produktów w wersji elektronicznej jest realizowana z chwilą udostępnienia tych Produktów konkretnemu Klientowi przez Erdano Sp. z o.o. na stronie Sklepu, lub dostarczenia wiadomości e-mail z linkiem do Produktu/Usługi.22.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub niewykonanie Usług, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu e-mail, blokad nałożonych na serwery pocztowe Klienta, na podany adres e-mail Klienta lub na komputer/sieć komputerową Klienta, jak również z błędnie podanego adresu dostawy (w przypadku płyty CD/DVD) oraz innych przyczyn niezależnych od Sklepu, w tym nieprawidłowego działania sieci Internet.
 • Dostawa Produktów nieopublikowanych – Produkty nieopublikowane są niedostępne w momencie zawierania umowy (trwa proces ich produkcji). Dostawa Produktów nieopublikowanych następuje po ich opublikowaniu (zakończeniu procesu ich produkcji), na warunkach opisanych w punkcie 22 niniejszego Regulaminu. Terminy dostawy dla Produktów nieopublikowanych liczone są od dnia opublikowania Produktów. O dacie opublikowania Produktów Klient jest informowany za pośrednictwem działu sprzedaży Erdano Sp. z o.o..

 

 • Odpowiedzialność – Erdano Sp. z o.o. zastrzega, że Produkty kupowane i dostarczane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. Erdano Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Produktów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Produktach ponosi Klient. Erdano Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez Erdano Sp. z o.o. w Produktach.
 • Wszystkie zakupy są ostateczne. W przypadku zawarcia przez Erdano Sp. z o.o. i Klienta umowy, płatności nie będą zwracane, ale w szczególnych przypadkach, za zgodą Erdano Sp. z o.o., strony mogą zmienić przedmiot umowy w ten sposób, że opłata za Produkt może zostać przeznaczona na zakup innego Produktu oferowanego przez Erdano Sp. z o.o. w Sklepie. Jeśli Klient nie jest pewny zakupu, polecany jest kontakt z działem sprzedaży w celu otrzymania szczegółowej prezentacji Produktów (e-mail: kontakt@ernestgurgol.pl).25.1. W wypadku zakupu uczestnictwa w spotkaniu (np. szkolenie, warsztat, webinarium lub konferencja, w tym przeprowadzane za pośrednictwem Internetu), Erdano Sp. z o.o. ma prawo do zmian programu spotkania, a Klient ma prawo do rezygnacji z udziału lub zmiany uczestnika na warunkach określonych poniżej.
  • Erdano Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie spotkania.
  • W przypadku odwołania spotkania z winy Erdano Sp. z o.o., opłata za uczestnictwo w spotkaniu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty planowanego spotkania.
  • W przypadku chęci zmiany osoby zgłoszonej w celu uczestnictwa w spotkaniu, należy o tym niezwłocznie poinformować Erdano Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji do 14 dni przed spotkaniem, na który zostało dokonane zgłoszenie, Klient zostanie obciążony kosztami w wysokości 40% opłaty za uczestnictwo + VAT za każde anulowane zgłoszenie.
  • W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed spotkaniem, Klient zostanie obciążony pełną opłatą za uczestnictwo + VAT, na podstawie wystawionej faktury i nie przysługuje mu zwrot żadnych kosztów.
  • Rezygnacji z udziału w spotkaniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres Erdano Sp. z o.o..
 • Erdano Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jak również jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług i/lub dostarczania Produktów lub zablokowania lub usunięcia dostępu Klienta do Serwisu Erdano Sp. z o.o. Online bez uprzedzenia w przypadku, gdy Klient naruszy jakiekolwiek warunki licencji. Wypowiedzenie umowy przez Erdano Sp. z o.o. nie powoduje obowiązku zwrotu na rzecz Klienta dotychczas pobranych opłat.

V. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Konsumentów

 

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), która wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku, Klient nabywający Produkt na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. Konsument) ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni liczonych od daty zawarcia umowy, a w wypadku umowy sprzedaży płyt CD/DVD – liczonych od daty objęcia w ich posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, korzystając z formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane do Erdano Sp. z o.o. na adres poczty e-mail.
 • Konsument, który wyrazi wyraźną zgodę na spełnienie przez Erdano Sp. z o.o. świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego niezapisanego na nośniku materialnym traci prawo odstąpienia od umowy.
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  • gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy za pomocą oświadczenia złożonego w postaci elektronicznej, Erdano Sp. z o.o. niezwłocznie, w tej samej formie, prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 • Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, firma Erdano Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania tego oświadczenia, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Erdano Sp. z o.o.). Erdano Sp. z o.o. dokona zwrotu płatności w tej samej walucie i w ten sam sposób, w który została dokonana zapłata, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Erdano Sp. z o.o. zastrzega prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, do chwili otrzymania przez Erdano Sp. z o.o. zamówionych Produktów lub dowodu ich odesłania (decyduje data zdarzenia wcześniejszego).
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Erdano Sp. z o.o. zamówiony Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówionego Produktu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Konsument, który odstąpił od umowy, nie ponosi – poza kosztami bezpośredniego zwrotu rzeczy – innych kosztów za wyjątkiem:
  • dodatkowych kosztów, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Erdano Sp. z o.o.;
  • zapłaty wynagrodzenia za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

   

  VI. Postanowienia Regulaminu dotyczące reklamacji

 • W przypadku stwierdzenia wady fizycznej nośnika CD/DVD (rękojmia), na którym znajduje się Produkt, Klientowi przysługuje wyłącznie uprawnienie do żądania wymiany przez Erdano Sp. z o.o. nośnika na rzecz wolną od wad. Reklamacje można składać np. poprzez kontakt z działem sprzedaży Erdano Sp. z o.o. (e-mail: kontakt@ernestgurgol.pl).
 • Reklamacje związane ze świadczeniem przez Erdano Sp. z o.o. Usług drogą elektroniczną mogą być składane np. poprzez kontakt z działem sprzedaży (e-mail:kontakt@ernestgurgol.pl).
 • W przypadku usterek Produktu (wady fizyczne Produktu) Klientowi przysługuje wyłącznie uprawienie do wezwania Erdano Sp. z o.o. do usunięcia usterek Produktu (przesłanie Produktu bez usterek). Erdano Sp. z o.o. zastrzega termin 14 dni na naprawienie usterek. W przypadku usterek Produktu, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, a także nie może żądać obniżenia opłaty za Produkt. Erdano Sp. z o.o. wyłącza odpowiedzialność za wady prawne Produktu.
 • Klient jest zobowiązany złożyć reklamację w terminie do 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji (wada nośnika, usterka Produktu itp.). Erdano Sp. z o.o. rezerwuje sobie 5 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz:
  • w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę użytkownika/nazwę konta Klienta,
  • w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Klienta, który został podany Erdano Sp. z o.o. w procesie zakupu.
 • O decyzji Erdano Sp. z o.o. Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub w przypadku złożenia przez Klienta reklamacji w formie innej, np. e-maila lub telefonicznie, w formie, w jakiej Klient złożył reklamację.
 • Erdano Sp. z o.o. ponosi w stosunku do Konsumenta (tj. Klienta nabywającego Produkt i/lub Usługę na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) odpowiedzialność za wady Produktu, jeżeli wady zostaną stwierdzone w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu.VII. Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych
 • W ramach świadczenia przez Erdano Sp. z o.o. Usług drogą elektroniczną, a także w przypadku zawarcia innych umów wymagających podania danych osobowych, Erdano Sp. z o.o. jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu prawidłowej realizacji umowy, a także w celach marketingowych, informacyjnych i handlowych.

 

 • W przypadku uzyskania przez Erdano Sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Produktów i/lub Usług w sposób niezgodny z prawem, udzieloną licencją lub Regulaminem, Erdano Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

 • Erdano Sp. z o.o. może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
   • nazwisko, imiona, płeć Klienta;
   • numer NIP Klienta;
   • adresy Klienta, z uwzględnieniem kraju, miasta i kodu pocztowego;
   • adresy poczty e-mail Klienta i stron www będących własnością Klienta;
   • numery telefoniczne Klienta;
   • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.
 • Erdano Sp. z o.o. może przetwarzać również m.in. następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi:
   • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
   • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Produktów i/lub Usług, a także Portali internetowych Erdano Sp. z o.o. i Sklepu.
 • Akceptując formularz rejestracyjny, kontaktowy lub formularz Zamówienia, Klient określa swoje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niezawarciem umowy z Erdano Sp. z o.o..

 

 • Erdano Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony Erdano Sp. z o.o.. Użytkownik może wypisać się z posiadanych darmowych subskrypcji poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres: kontakt@ernestgurgol.pl

  VIII. Postanowienia Regulaminu dotyczące
  Polityki prywatności
 • W Erdano Sp. z o.o., traktujemy Politykę prywatności bardzo poważnie. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia Erdano Sp. z o.o. do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest tożsame z wyrażeniem zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych i danych firm, a także na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.

 

 • Aktualizacja Polityki prywatności – zapisy Polityki prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na portalach internetowych Erdano Sp. z o.o., aby odwiedzający portale internetowe Erdano Sp. z o.o. byli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez Erdano Sp. z o.o..

 

 • Informacje o użytkownikach zbierane przez Erdano Sp. z o.o.:

51.1. Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in.:

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług Erdano Sp. z o.o., a także portali internetowych i sklepu Erdano Sp. z o.o.;
 • protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
 • typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
 • adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową Erdano Sp. z o.o.;
 • dane demograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach użytkownika;
 • informacje na temat statusu zakupu, gdy użytkownik kupuje za pośrednictwem sklepu internetowego Erdano Sp. z o.o., lub statusu zamówienia bezpłatnych materiałów, gdy użytkownik zamawia je przez formularze umieszczone na stronie.

Informacje te są zbierane m.in. poprzez użycie plików cookies (pliki cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jedna ze stron Erdano Sp. z o.o.; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików).

51.2. Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających strony Erdano Sp. z o.o. są gromadzone przy:

 • wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych czy zakupu / zamówienia;
 • przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
 • zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług;
 • dokonywaniu zakupów (przez podawanie danych kontaktowych, osobowych i innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia transakcji);
 • zapisie na newslettery;
 • zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
 • dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu.

51.3. Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych na stronach Erdano Sp. z o.o. są dobrowolne. Decydując się na niepozostawianie swoich danych na stronach Erdano Sp. z o.o., nie wyklucza się możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia się opcję zakupu produktów oraz zamawiania darmowych materiałów.

51.4. Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie użytkownik jest proszony na stronach Erdano Sp. z o.o. to m.in.: adres e-mail, płeć, imię, nazwisko, nazwa stanowiska, firma, adres www, branża prowadzonej działalności, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, nr telefonu oraz interesujące użytkownika branże.51.5. Google oraz inni dostawcy plików cookies:

 • Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy Erdano Sp. z o.o. na stronach internetowych.
 • Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych czy informacji o ich lokalizacji.
 • Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: www.google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative:
  www.networkadvertising.org/choices/
 • Strony internetowe Erdano Sp. z o.o. korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zrezygnowanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych Erdano Sp. z o.o., użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.

 

 • Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych – zbierane automatycznie m.in. za pomocą plików cookies oraz zbierane za pośrednictwem formularzy informacje są używane w celu utrzymania sesji użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania portali internetowych Erdano Sp. z o.o.; dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów; dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi w sieci Google, w sieciach partnerskich oraz na innych stronach www; a także do informowania użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu różnych metod komunikacji. Erdano Sp. z o.o. stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych Erdano Sp. z o.o. informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd Erdano Sp. z o.o., chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez Erdano Sp. z o.o. w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkownika. Erdano Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

 • Bezpłatne materiały i subskrypcje – zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i odbywa się po wyrażeniu zgody użytkownika przez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które użytkownik proszony jest przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy.

 

 • Zakupy – proces zakupów jest dwuetapowy:1. Użytkownik po wybraniu produktów, wypełnia formularz zamówienia, podając wszystkie dane niezbędne do sfinalizowania transakcji. Wyjątek stanowią informacje związane z płatnością kartą kredytową, które nie są przechowywane przez sklep.2. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dokonanie płatności kartą kredytową przez Internet, zostanie przekierowany  do strony centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, gdzie będzie zobowiązany do podania numeru karty kredytowej oraz innych danych niezbędnych do dokonania płatności. Erdano Sp. z o.o. nie ma dostępu i nie przechowuje informacji przekazywanych za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego.
  Wszelkie pytania związane z procesem zakupu i metodami płatności można konsultować z działem sprzedaży Erdano Sp. z o.o. (e-mail: kontakt@ernestgurgol.pl).

 

 • Wypis z bezpłatnych materiałów i subskrypcji oraz zmiana danych osobowych lub firmowych – użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do poprawiania ich, jak również do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony Erdano Sp. z o.o.. Użytkownik może zrezygnować z całej komunikacji ze strony Erdano Sp. z o.o. poprzez wysłanie e-maila z taką prośbą na adres: kontakt@ernestgurgol.pl Użytkownik może także wypisać się wyłącznie z posiadanych darmowych subskrypcji i e-mailingów poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez Erdano Sp. z o.o. lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres: kontakt@ernestgurgol.pl

 

 • Ograniczenie odpowiedzialności – Erdano Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych Erdano Sp. z o.o., w produktach (w tym w serwisie Erdano Sp. z o.o. Online), newsach, analizach i innych materiałach. Erdano Sp. z o.o. gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez Erdano Sp. z o.o. samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe Erdano Sp. z o.o. zawierają linki do innych stron www, Erdano Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.
   

  IX. Postanowienia końcowe Regulaminu
 • Regulamin wchodzi w życie od dnia 19 października 2014 i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym i po tym dniu. Regulamin jest dostępny na Portalach internetowych Erdano Sp. z o.o. w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Klienta.
 • Erdano Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uprawnienie do zmiany Regulaminu nie przysługuje Erdano Sp. z o.o. w zakresie postanowień dotyczących Produktów i Usług, chyba że zmiany nie dotyczą istotnych postanowień umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych między Erdano Sp. z o.o. a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Erdano Sp. z o.o. (nie dotyczy to umowy zawartej z Konsumentem).
 • Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 • Erdano Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i/lub Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Produktów i/lub Usług do oferty Sklepu, prowadzenia akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Ceny zamówionych w Sklepie przez Klienta Produktów i/lub Usług obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia i zawarcia umowy są wiążące dla stron i nie mogą zostać jednostronnie zmienione.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Klienta.
 • Ceny Produktów podane w Sklepie są ważne w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom.
 • Wszystkie wymienione nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 1. W celu upewnienia się, że Klient zna postanowienia Regulaminu, każdorazowo przed sfinalizowaniem zakupu będzie proszony o zaakceptowanie jego postanowień poprzez zakliknięcie odpowiedniego pola na końcu formularza Zamówienia, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym także Polityki cytowania i Polityki prywatności. Polityka cytowania i Polityka Prywatności stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

  Załącznik

  do Regulaminu zakupów produktów i usług oferowanych przez

  Erdano Sp. z o.o.:

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

   

  Dokument ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do Konsumentów.

  Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

   

  Data: _______________

   

  Do

  Erdano Sp. z o.o.
  ul. Złota 75a/7, 00-819 Warszawa

   

   

  e-mail: kontakt@ernestgurgol.pl

   

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   

  Niniejszym składam/składamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

   

  _________________________/o świadczenie następującej usługi: ____________________ (*)

   

  Data zawarcia umowy/odbioru (*):           __________________________________________

   

  Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów:      _________________________________________

   

  Adres konsumenta/konsumentów:           _______________________________________

   

  Podpis konsumenta/konsumentów

  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):  __________________________________

   

  (*) Niepotrzebne skreślić

   

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments